وظایف و مسئولیتها

- تهيه و تنظيم ماموريت ، چشم انداز ، اهداف ، راهبردها و سياست هاي كلان دانشگاه در چارچوب جهت گيري ها و رويكردهاي مبتني بر سياستهاي دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط وپيگيري تصويب آنها.
-تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي تعالي و توسعه سازماني اعم از رتبه بندي ، سنجش عملكرد مهندسي ساختار ، ارزيابي و ارتقاء واحدها، طبقه بندي مشاغل و بهبود روشها.
- نظارت بر تهيه و تدوين وارائه طرح هاي بهبود فعاليت ها وتوسعه سيستم ها و روش ها وفرايندهاي انجام كار با هدف افزايش بهره وري وكارايي جهت نيل به اهداف عاليه دانشگاه ونظارت برحسن اجراي آنها.
- نظارت برحسن اجراء روشها، آئين نامه ها ، مقررات ودستورالعمل هاي ابلاغي وارزيابي آنها به منظور بهبود سيستم ها روشها و انطباق آنها با ماموريت ها واهداف دانشگاه .
- پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي و ضمن خدمت درون سازماني و برون سازماني لازم جهت ترويج فرهنگ برنامه ريزي و فعاليت براساس تشكيلات در دانشگاه.
- شركت در جلسات كميته ها وكميسيون هاي مربوط درخصوص مسائل بودجه اي –برنامه ريزي و تحقيق وتوسعه سازماني .
- نظارت برانجام ارزشيابي و رتبه بندي واحدهاي دانشگاهي وارائه گزارش به رياست دانشگاه .
- همكاري وهماهنگي با ساير معاونت ها در زمينه تهيه وتدوين برنامه توسعه كوتاه مدت –ميان مدت وبلند مدت در چارچوب سياست هاي دانشگاه .
- انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس دانشگاه .
- نظارت بر جمع آوري آمار وتجزيه وتحليل مسائل اقتصادي وتفسير عوامل مؤثر در آن در چهارچوب برنامه مربوطه.
- نظارت بر تهيه نمودارها وجداول آماري مورد لزوم .
-مديريت و نظارت بر شركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي آن ها.
-نمايش وگزارش سالانه توسعه اقتصادي در زمينه هاي مختلف .
-چارت ، تعالی سازمانی ومدیریت دانش وتوانمند سازی نیروی انسانی ، رتبه بندی آکادمیک وطراحی وبرنامه ریزی بودجه وابلاغ وپایش آن
-سیاستگذاری برای تنظیم ،تلفیق وتوزیع مناسب اعتبارات کل دانشگاه و واحد های تابعه ونیز پیگیری در تخصیص مناسب آن از مراجع ذیربط به منظور تحقق اهداف دانشگاه و واحدهای تابعه
-تهیه ، تدوین وبازنگری دستورالعمل ، اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز دانشگاهها و واحدهای تابعه جهت انطباق آنها با برنامه های کلان دانشگاه با مشارکت واحد های ذیربط
-برنامه ریزی برای طراحی ، بازبینی ، بهسازی ونظارت براجرای ساختار سازمانی دانشگاه و واحد های تابعه آن متناسب با اهداف مورد نظر
-تجاری سازی یافته های پژوهشی وتحقیقاتی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.